Algemene voorwaarden

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden CIRO Arbeidsmarketing 

Artikel 1 Definities 

 1. CIRO Arbeidsmarketing is een VOF (handelend onder de handelsnamen “Robert Buning; Vacaturevideo.nl; Vacaturetekst.nl”) die zich ten doel stelt diensten aan te bieden, al dan niet als ZZP’er, die zijn gericht op het verbeteren van een Opdrachtgever zijn vacature- en sollicitatiestructuur, alsmede het zoeken naar juiste sollicitanten voor door Opdrachtgever aangegeven functies met behulp van online recruitment marketing. 
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van CIRO Arbeidsmarketing en CIRO Arbeidsmarketing de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen CIRO Arbeidsmarketing en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door CIRO Arbeidsmarketing en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende het leveren van diensten die gericht zijn, alsmede alle andere door CIRO Arbeidsmarketing ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.vacaturevideo.nl 
 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en CIRO Arbeidsmarketing gesloten Overeenkomsten waarbij CIRO Arbeidsmarketing diensten aanbiedt, of als ZZP’er diensten verricht. 
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met CIRO Arbeidsmarketing overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever. 

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met CIRO Arbeidsmarketing via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. CIRO Arbeidsmarketing zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging. 
 3. Mocht een Opdrachtgever als ZZP’er in willen huren, dan komt de overeenkomst tot stand door betekening van een overeenkomst van opdracht. 
 4. Als CIRO Arbeidsmarketing een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. CIRO Arbeidsmarketing kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van CIRO Arbeidsmarketing dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij CIRO Arbeidsmarketing deze schriftelijk bevestigt. 
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door CIRO Arbeidsmarketing. 
 7. Deze overeenkomst staat volledig los van enig ander overeenkomst die gesloten wordt tussen Opdrachtgever en andere partijen, ondanks dat CIRO Arbeidsmarketing beide partijen in contact heeft gebracht. CIRO Arbeidsmarketing is derhalve geen partij bij een dergelijke overeenkomst. 
 8. Opdrachtgever en CIRO Arbeidsmarketing beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW, en beogen eveneens geen arbeidsrelatie tot stand te laten komen, welke voor de toepassing van de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt. 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. CIRO Arbeidsmarketing zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
 2. CIRO Arbeidsmarketing heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. Bij het inschakelen van derden zal CIRO Arbeidsmarketing de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door CIRO Arbeidsmarketing worden doorbelast aan Opdrachtgever. 
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CIRO Arbeidsmarketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CIRO Arbeidsmarketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CIRO Arbeidsmarketing zijn verstrekt, heeft CIRO Arbeidsmarketing het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat CIRO Arbeidsmarketing zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever CIRO Arbeidsmarketing hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. CIRO Arbeidsmarketing dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen CIRO Arbeidsmarketing en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van CIRO Arbeidsmarketing op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen CIRO Arbeidsmarketing en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. CIRO Arbeidsmarketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat CIRO Arbeidsmarketing goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 
 2. Voorts is CIRO Arbeidsmarketing bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is CIRO Arbeidsmarketing gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 7 Annulering 

Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk. 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte en op de website zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 2. CIRO Arbeidsmarketing heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 3. Betaling geschiedt per bankoverschrijving met een betalingstermijn van 30 dagen. 
 4. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan CIRO Arbeidsmarketing mede te delen. 
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 1. Indien CIRO Arbeidsmarketing besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 9 Garanties 

CIRO Arbeidsmarketing geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. CIRO Arbeidsmarketing is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 2. CIRO Arbeidsmarketing is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van CIRO Arbeidsmarketing, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan CIRO Arbeidsmarketing om, als een door CIRO Arbeidsmarketing ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. 
 3. CIRO Arbeidsmarketing is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan na het geven van een foutief advies. Het opvolgen van adviezen van CIRO Arbeidsmarketing komt altijd voor rekening van de Opdrachtgever. 
 4. CIRO Arbeidsmarketing is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 
 5. CIRO Arbeidsmarketing is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
 6. CIRO Arbeidsmarketing is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden. 
 7. De Opdrachtgever vrijwaart CIRO Arbeidsmarketing voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 8. Indien CIRO Arbeidsmarketing aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van CIRO Arbeidsmarketing met betrekking tot haar Diensten. 
 9. De aansprakelijkheid van CIRO Arbeidsmarketing is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien CIRO Arbeidsmarketing niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CIRO Arbeidsmarketing. 
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 11 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van CIRO Arbeidsmarketing, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van CIRO Arbeidsmarketing zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van CIRO Arbeidsmarketing, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal CIRO Arbeidsmarketing overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die CIRO Arbeidsmarketing heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens 

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. CIRO Arbeidsmarketing kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 13 Intellectuele eigendom 

 1. CIRO Arbeidsmarketing behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan CIRO Arbeidsmarketing van gegevens. Opdrachtgever zal CIRO Arbeidsmarketing vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 14 Klachtenregeling 

Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@vacaturevideo.nl

Artikel 15 Identiteit van CIRO Arbeidsmarketing

 1. CIRO Arbeidsmarketing is bij de KvK geregistreerd onder nummer 9051955 en draagt btw- identificatienummer NL865345065B01. CIRO Arbeidsmarketing is gevestigd aan Laan van de Vrede 18 (6846 ND) te Arnhem. 
 2. CIRO Arbeidsmarketing is per e-mail te bereiken via info@vacaturevideo.nl.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen CIRO Arbeidsmarketing en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen CIRO Arbeidsmarketing en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland. 

Wil je ook een vacaturevideo?

Een vacaturevideo kan een gamechanger zijn voor je wervingsproces. Het geeft kandidaten een levendig beeld van de werkomgeving, de teamdynamiek én de bedrijfscultuur. Dus waar wacht je nog op?

Offerte aanvragen Direct een gesprek inplannen